داستان کوتاه "کمی مانده تا بهشت" منتشر شده در شماره یک دو هفته نامه صفر

داستان كوتاه "كمى مانده تا بهشت" منتشر شده در سايت شهرگان و نشريه شهروند / Vancouver , British columbia

داستان كوتاه "يك داستان ناتمام" در حمايت از حق حيات در ايران  ٢٩ مارچ ٢٠١٥ منتشر شد.

Copyright 2015-2017 reyhanehzahiri.com

All right reserved.

Website by Mani H.Zonoozi maniphoto.com