یک داستان ناتمام
آن دیگری من یک ماشین تایپ مدل پی وان هستم
داستان کوتاه "آن دیگری" منتشر شده در سی و نهمین شماره از نشریه الکترونیکی عقربه داستان كوتاه "يك داستان ناتمام" در حمايت از حق حيات در ايران ٢٩ مارچ ٢٠١٥ منتشر شد. داستان کوتاه« من یک ماشین تایپ مدل پی وان هستم» منتشر شده در شماره‌ی چهل و هفت نشریه الکترونیکی عقربه - ویژه نامه نوروز
کمی مانده تا بهشت
داستان كوتاه "كمى مانده تا بهشت" منتشر شده در سايت شهرگان و نشريه شهروند / Vancouver , British columbia
کمی مانده تا بهشت
 داستان کوتاه "کمی مانده تا بهشت" منتشر شده در شماره یک دو هفته نامه صفر

Copyright 2015-2018 reyhanehzahiri.com

All right reserved.

Website by Mani H.Zonoozi maniphoto.com