فصلنامه جنگ زمان

فصلنامه جنگ زمان

مشخصات فعالیت

فصلنامه جنگ زمان 

فصلنامه فرهنگ، ادبیات و هنر 

با آثاری از :  عباس شکری، ابراهیم هرندی، آرش اسلامی، میرزاآقا عسکری (مانی)، عصمت صوفیه، فرامرز سلیمانی، منصور کوشان، مهرانگیز رساپور (پگاه)، امیر بختیاری، مه‌شید شریفیان، شیدا محمدی، رضا محمدی، منصوره اشرافی ، علی‌رضا زرین، حسین نوش‌آذر، فرشته مولوی، ریحانه ظهیری، فریدون کریمی ، الهه رهرونیا، فریبرز شیرزادی، بیژن بیجاری، سامی صالحی ، مریم علی‌زاده، رحمان و  آزیتا قهرمان. 

 

https://www.amazon.com/Jong-Zaman-Persian-Mansour-Koushan/dp/1780833660