مترجم

ترجمه داستان‌های کلاسیک کودکان در ماهنامه الکترونیکی چوک ترجمه کتاب «چرا می‌پرم» / در دست انتشار