"ريحانه ظهيرى" در يادداشت "مردمان هر ملكى داستان ناگفته در سينه دارند" از رازهاى سرزمينها براى ما گفته است. اين يادداشت در سايت نارنج قابل دسترسى است. اینجا کلیک کنید.
جشنواره نمایشگاه کتاب مصاحبه مطبوعات خبرگزاری ها ادبیات
انتشار عکس از خیابان بوداپست - مجارستان در شماره یک دو هفته نامه صفر ۲۱ انتشار عکس از خیابانی (پیرمرد نوازنده) در سومین شماره, دو هفته نامه صفر۲۱ انتشار عکس در دومین شماره, دو هفته نامه صفر۲۱

Copyright 2015-2018 reyhanehzahiri.com

All right reserved.

Website by Mani H.Zonoozi maniphoto.com