"شرمساريم از روزگار كودكان افغان در ايران" در حمايت از اين كمپين ٢١ دسامبر ٢٠١٤ منتشر شد. يك روز داستانى نوشتم به نام "مادر عروسك هاى پارچه اى"اين داستان مصادف بود با حملات اسرائيل به غزه داستان را نوشتم و شدم مادر "إيا" دختركى كه قرار بود بعد از مادرش بشود مادر تمام عروسك هاى پارچه اى دنيا همان روز هم پستى در فيسبوكم گذاشتم كه چقدر دلم مى خواهد آغوشم به بزرگى غزه باشد تا تمام كودكانش در آن جا شوند. اما اين روزها به عنوان يك معلم ايرانى شرمم مى آيد در چشمان كودكانه و معصوم طفلان افغان نگاه كنم و بگويم من يك معلمم. دلم نمى خواهد هيچ بگويم حتى دلم نمى خواهد ديگر داستانى در جهت حمايت از كودكان معصوم بنويسم دلم مى خواهد سرم را به زير بيافكنم و آغوشم را به وسعت شاليزارهاى سبز پهناور سرزمينم بگشايم تا شايد بتوانم مرحمى باشم بر روح و قلب زخم خورده شان. ما را به بزرگى قلب مهربانتان ببخشيد كه شرمساريم.
وابستگی یا استقلال، مسئله این است. پدر خوانده هاى از دور خارج شده. "شرمساريم از روزگار كودكان افغان در ايران" ما كجا ايستاده ايم،خشونت خانگى.

Copyright 2015-2018 reyhanehzahiri.com

All right reserved.

Website by Mani H.Zonoozi maniphoto.com